• 19.06.2024
  Türkmenistanyň we Awstriýanyň kompaniýalary üwmeç, maýonez önümçiliginde hyzmatdaşlygy ylalaşdylar
 • 19.06.2024
  Türkmenistan “Hytaý-Ýewraziýa EKSPO” sergisine gatnaşar
 • 18.06.2024
  Iýun II hepde: TDHÇMB-da geleşikler 537 million manatdan geçdi
 • 18.06.2024
  Türkmen ilçisi Bütindünýä Gümrük guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy
 • 17.06.2024
  Dünýä Liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Gurban baýramy bilen gutladylar
 • 17.06.2024
  Türkmen toparlarynyň bäşisine AFK-nyň ygryýarnamalary berildi
 • 16.06.2024
  «BMW» kompaniýasy täze «M5» nusgasynyň käbir aýratynlyklaryny äşgär etdi
 • 16.06.2024
  Türkmenistanda ýokary harby okuw mekdeplerini gutaranlar hormatlandy
 • 16.06.2024
  Türkmenistanda Gurban baýramy bellenýär
 • 15.06.2024
  Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka