• 05.03.2024
  “Çarlak” myhmanhanasynda “Zeminiň görki Siz, bagtyýar zenanlar” atly aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi
 • 05.03.2024
  Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi hem-de bilelikdäki işewürlik maslahaty geçirilýär
 • 05.03.2024
  Gurbanguly Berdimuhamedow türk Liderini sapar bilen Türkmenistana gelmäge çagyrdy
 • 04.03.2024
  Türkmenistan Ýewraziýa multimodal üstaşyr ulag taslamalaryny durmuşa geçirmegiň üstünde işleýär
 • 04.03.2024
  Owganystanyň ýokary derejeli wekilýeti Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip gördi
 • 04.03.2024
  Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk” we “Rönesans” kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
 • 04.03.2024
  TITU-da “Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler
 • 03.03.2024
  CAREC ýurtlarynyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary Daşkentde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar
 • 03.03.2024
  "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň wekilleri döwlet hyzmatlaryny sanlylaşdyrmakda gyrgyz tejribelerini öwrendiler
 • 02.03.2024
  Türkmenistanyň kompaniýalary Astrahanda geçiriljek ulag maslahatyna gatnaşarlar
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka